Datoru lietošanas noteikumi

Pielikums Nr. 2
Pie 2015. gada 18. februāra
Inčukalna novada bibliotēkas lietošanas noteikumiem
(lēmums Nr. 2-1.§.)

 

INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKAS
Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu
publiskas izmantošanas noteikumi

 

 1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents.

2. Pirmo reizi reģistrējoties, lietotājs iepazīstas ar šiem noteikumiem, ko apliecina ar parakstu.

3. Lietotājs var rezervēt darba vietu uz konkrētu laiku, bet ne ilgāk kā 1 stundu vienā reizē. Ja lietotājs datoru izmanto mācību nolūkos, tad tas var tikt pagarināts.

4. Kavējot ilgāk par 10 minūtēm, reģistrētā persona zaudē datora lietošanas tiesības rezervētajā laikā.

5. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.

6. Lietotāja tiesības:

6.1. izmantot datorus rezervētajā laikā;

6.2. izmantot datorā esošās datorprogrammas;

6.3. saņemt konsultācijas neskaidrību gadījumā;

6.4. saglabāt (bez garantijas) izveidotās datnes ne ilgāk kā 3 mēnešus;

6.5. izmantot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku;

6.6. veikt izdrukas un skenēšanu - tikai ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.

7. Bibliotēkas lietotājam jāievēro darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi (neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.).

8. Par programmas kļūdām vai bojātu aparatūru lietotājam nekavējoties jāinformē Bibliotēkas darbinieks.

9. Lietotājam aizliegts:

9.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;

9.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;

9.3. pieslēgt personīgo datortehniku Bibliotēkas lokālajam tīklam;

9.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;

9.5. lietot pārtikas produktus datoru izmantošanas vietās;

9.6. vienlaicīgi atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki , bet saskaņojot to ar bibliotēkas darbinieku, pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs, ar mitrām rokām;

9.7. apmeklēt neētiska satura interneta adreses (pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta u.c. satura saites);

9.8. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu.

10. Darbu beidzot, lietotājam jāaizver lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.

11. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisīts bojājums ir jākompensē pašam lietotājam atbilstoši LR likumdošanai.

12. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro šos noteikumus, var izraidīt no Bibliotēkas telpām.

13. Ierobežojumi:

13.1. izdrukas drīkst veikt, saskaņojot ar Bibliotēkas darbinieku par atbilstošu samaksu;

13.2. personas, kurām nav nekādu iemaņu darbā ar datoru, Bibliotēkas darbinieki neapmāca, bet konsultē, ja vajadzīga palīdzība/izveidot e-pasta adresi, meklēt darbu, utt.

14. Personas, kuras pārkāpj Inčukalna novada bibliotēkas sabiedriskā interneta pieejas punkta izmantošanas noteikumus, turpmāk 1 mēnesi zaudē tiesības izmantot sabiedriskā interneta pieejas punkta pakalpojumus.